Regulamin

Regulamin korzystania z platformy

Właścicielem platformy www.iNauka.pl jest:
IT&Business Training Mateusz Grabowski
Ul. Zygmunta Starego 1/3
44-100 Gliwice
NIP: 631-227-39-46

REON: 240829920
Strona www.iNauka.pl jest portalem zajmującym się sprzedażą kursów z tematyki IT
Zamówienie można składać:

  • on-line

Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail – po przyjęciu zamówienia
Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji .

Dostęp do portalu samo posiadanie konta na portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Natomiast odblokowanie dostępu do materiałów (kursy wideo, pliki, etc) odbywa się po wykupieniu abonamentu. Można wykupić abonament miesięczny lub roczny dostęp do platformy. W abonamencie miesięcznym co miesiąc pobierana jest automatycznie kwota abonamentu. Można w każdym momencie zrezygnować z usługi wysyłając informację nasz adres e-mail albo wybierając odpowiednią opcję w menu. 

Obsługa płatności on-line: Nasze płatności są obsługiwane przez firmę tpay.com oraz firmę  Elavon

Ceny: Wszystkie podane ceny na stronie www.iNauka.pl są cenami brutto zawierającymi 23% VAT. Kwota może zostać pomniejszona o ewentualne kupony rabatowe.
Do każdego zamówienia jest możliwość otrzymania faktury VAT (w celu wystawienia prosimy o kontakt  lub wypełnienie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia).

Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art.10 ww. ustawy. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z nami pod nr telefonu  (32)724-14-29 celem ustalenia warunków zwrotu.

Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

W przypadku dokonania wyboru opłat cyklicznych, Klient zawierając umowę z firmą ITBT oraz wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

 Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta.

Klient może żądać zwrotu pieniędzy wpłaconych za dostęp do www.iNauka.pl do 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail, telefonicznie tel:(32) 724-14-29 lub osobiście w siedzibie firmy ul. Zygmunta Starego 1/3 w Gliwicach. Firma ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

Materiały ze strony www.iNauka.pl są do oglądania on-line i pobrania w postaci pliku cyfrowego (mp4, zip, txt, xls, xlsx, xlsm, etc).

Konto jest przypisane tylko do jednej osoby. Nie można go udostępniać osobom trzecim. Wszystkie materiały pobrane i wysłane (w tym włączając hasła, kody) z platformy www.iNauka.pl oraz na szkoleniach organizowanych przez firmę IT&Business Training są przeznaczone tylko do użytku własnego.
Wszystkie nazwy własne/zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Ochrona danych Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest właściciel platformy iNauka.pl.

  • Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
  • Usługodawca ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy kont klientów z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Klienta, którego informacje te dotyczą.
  • Usługodawca może ujawniać informacje dotyczące Klientów właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Klienta nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Klienta.
  • W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów:1. imię;2. nazwisko;3. adres zamieszkania/prowadzenia działalności;4. nazwa firmy;5. adres poczty elektronicznej;6. nr telefonu kontaktowego;7. NIP;2. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
  • Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  • Wszystkie osoby odwiedzające stronę mogą zostać zapisane poprzez odpowiedni skrypt do listy remarketingowej. 

Reklamacje  Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady. Wszystkie reklamacje muszą być wysłane na adres e-mail: reklamacje@WYTNIJiNauka.pl